Hunters Srie TV AlloCin
Hunters est une srie TV de David Weil
[PDF] Sırça Köşk | by Ó Sabahattin Ali
Jan 26, 2022 - 05:35 AM By Sabahattin Ali

[PDF] Sırça Köşk | by Ó Sabahattin Ali - Sırça Köşk, S r a K k Ni in hep ac eyler yazay m Dostlar yufka y rekli dostlar bundan ho lanm yorlar Hep k t sakat eyleri mi g receksin diyorlar Hep a lardan plaklardan dertlilerden mi bahsedeceksin Geceleri gazete sa
  • Title: Sırça Köşk
  • Author: Sabahattin Ali
  • ISBN: 9789750806629
  • Page: 292
  • Format: Paperback

Comments

Hazal Çamur Jan 26, 2022 - 05:35 AM
Y ld z vermeyi b yle bir yazar i in manas z buluyorum, nk lkemizin en de erli kalemlerinden birini 5 y ld za s d rmay do ru bulmuyorum.Peki S r a K k bana neler katt , neler anlatt Biz as l ona gelelim.S r a K k yazar n okudu um ilk yk kitab Daha nce romanlar n okumu ve diline hayran kalm t m nsanlar g zlemleyi i ve bunlar kelimelere d k ok ho bir lezzete sahip Toplumun her kesiminden tatlar bar nd r yor yk derlemesinde bunu daha net g rd m.Her yk kitab nda oldu u gibi, kimi yk leri di erlerinde [...]
Click to Replay
ilknur a.k.a. iko ◬ Jan 26, 2022 - 05:35 AM
k t phanede ne okuyay m diye bak n yorken sabahattinci imi okuyay m dedim bu kitab n varl n dahi unutmu umtab a t m.her yk alt izili yerle dolu ni in 4 , z rn k hat rl yor muyum n san n da yk y re read yapas gelmiyor ama ya f.
Click to Replay
Semih Eker Jan 26, 2022 - 05:35 AM
Sabahattin Ali eserinde 13 yk ve 4 masala yer vermi yk c l konusunda zaten tart lmaz ama ben bu eser kapsam nda masallar daha ok be endi imi s yleyebilirim ocuklu umdan beri masallara kar hassas md r, ocuklu uma d nm sem demek ki.Eser hakk nda ok s ylenecek bir ey yok a k as , Sabahattin Ali sonu taHemen herkesin yazd al nt y eklemeden olmaz manas ger ekten derin Sak n tepenize bir s r a k k kurmay n z Ama g n n birinde nas lsa b yle bir s r a k k kurulursa, onun y k lmaz, devrilmez bir ey oldu [...]
Click to Replay
tyranus Jan 26, 2022 - 05:35 AM
Sabahattin Ali, bir zaman, arkada lar ndan birine retmenli i b rak p sadece yazarl kla ilgilenece ini s yler Arkada , Sabahattin Ali den kimlerin hikayelerini yazaca n sorar Ve b ylece yoksullar n, mr n bir ekmek paras ard nda harcayanlar n, bir avu toprak i in birbirlerini ld renlerin, doktor bulamayanlar n, hakk n alamayanlar n, benzi soluk y re i kederlilerin, kar nlar n doyurmaktan gayri bir beklentileri olmayanlar n hikayeleri ba lar S r a K k te de, benzer kimselerin hikayelerini bulacaks [...]
Click to Replay
Betül Jan 26, 2022 - 05:35 AM
Sabahattin Ali nin okudu um ilk yk kitab yd Kitaptaki yk leri okurken her yk y bir ncekinden daha ok be endim irkince Hakk m z Yedirmeyiz Kurtla Kuzu en sevdiklerim oldu ve sondaki 4 k sa masal ve i erdikleri metaforlar da ok be endim
Click to Replay
Sine Jan 26, 2022 - 05:35 AM
ok sevdi in bir yazar n lm olmas berbat bir ey okudu un her kitab nda okuyacak hi kitab n n kalmam oldu u o noktaya do ru h zla ilerliyosun sabahattin ali nin her bir c mlesinde, her bir sat r nda bu hissi ya yorum gencecik ya nda ld r lmemi olsa kimbilir daha neler okuyacakt k ondan, bu da z lmek i in apayr bi neden ba n ne e ilmesin e g re, lmeden son halini bi arkada na teslim etmi s r a k k n sabahattin ali bu da asl nda kitab di erlerine g re biraz daha k ymetli yap yor zaten okudu um di er [...]
Click to Replay
Irmak Jan 26, 2022 - 05:35 AM
Masallar ayr bir sevdim desem yalan olmaz.
Click to Replay
Sinem Jan 26, 2022 - 05:35 AM
her yk ok ahane de il ama ok iyi yk ler var 6 sayfal k s r a k k ile ok iyi bir devlet ele tirisi yapm , kitab n zaman nda neden yasakland n anlamak zor de il.
Click to Replay
Perihan Jan 26, 2022 - 05:35 AM
Sak n tepenize bir s r a k k kurmay n z Ama g n n birinde olur da b yle bir s r a k k kurulursa, onun y k lmaz devrilmez bir ey oldu unu sanmay n En heybetlisini tuzla buza evirmek i in be kelle f rlatmak yeter S.Ali bu s zlerin yer ald ,b y klere yazd S r a K k isimli masal 1945 de kaleme alm Ben bu masal ve bu kitap hakk nda ne desem bo , zira biz b y kler , d nyada insanlara zalimce h kmeden devlerin masallar yla uyur olduk, uyanaca a da benzemiyoruz
Click to Replay
kitaplikperisi Jan 26, 2022 - 05:35 AM
Sabahattin Ali nin elimdeki son kitab Sabahattin Ali benim i in ok k ymetli,bende ok ba ka bir yere sahip Hikayelerinden birka tanesini ok sevdim onun d ndakileri pek sevemedim Hikaye d nda 4 tane de masal var kitapta 4 de birbirinden g zeldi,bay ld m As l bahtiyar,bir m r boyunca hasretini ekti i eye kavu an de il,ona eri ece ini anlad anda,saadetinin en y ksek noktas nda bir Ah diyerek d p lebilendir Bir A k Masal Bu d nyada obans z da k peksiz de ya anabilirmi Ama bunu anlamak i in her defas [...]
Click to Replay
ElifYıldız Jan 26, 2022 - 05:35 AM
Bol bol hayaller kurup bunlar n her zaman bo a kt n g rmeye al m b t n insanlar gibi, ressam Tevfik de kaderine abuk boyun e enlerdendi.Sabahattin Ali nin son yk kitab d r S r a K k Hikayelerin hi birini ne yaz k ki sevemedim Daha nce Sabahattin Ali okuduysan z kendisinin yaz m dilini,edindi i konular a a be yukar bilirsiniz Ama maalesef ben yk leri sevemedim ancak masallar yk lere oranlar ok daha iyiydi.Olur, bazan olur nsan dedikleri mahlukun, i inde neler kayna t n biliyor muyuz yle anlar olu [...]
Click to Replay
Fatih EREL Jan 26, 2022 - 05:35 AM
Sabahattin Ali nin hikayeleri hep beni benden alm t r Bu sefer hikayelerle yetinmemi , okumaya a okurlar i in bir de masallar eklemi Hikayeler, masallar ilerlerken yle g zel bir ekilde tlerini veriyor ki insan yads m yor Belki doktorlar ile ilgili ikayetleri nispeten d zeldi ama genel olarak hep hak vererek okudum ok keyif ald m.
Click to Replay
Baris Ozyurt Jan 26, 2022 - 05:35 AM
Sak n tepenize bir s r a k k kurmay n z Ama g n n birinde nas lsa b yle bir s r a k k kurulursa, onun y k lmaz, devrilmez bir ey oldu unu sanmay n En heybetlisini tuzla buz etmek i in be kelle f rlatmak yeter s.141
Click to Replay
Beliz Jan 26, 2022 - 05:35 AM
De irmen kadar y kselmesem de kitapta sevdi im k s mlar o kadar oktu ki S r a K k ve Bir A k Masal favorim oldu.
Click to Replay
Samet Safkan Jan 26, 2022 - 05:35 AM
Okudu um en g zel yk kitaplar ndan biriydi Etraf mdaki insanlardan par alar g rd m hikayelerinde Kitaba ismini veren s r a k k hikayesini ise sarayla e le tirmemek insan n elinde de il.
Click to Replay
Huriye C Jan 26, 2022 - 05:35 AM
Baz insanlar hep yazmal dedirten bir eser.
Click to Replay
Kadir Kılıç Jan 26, 2022 - 05:35 AM
Birbirinden g zel hikayelerin yer ald bu kitapta zellikle kitaba da ad n veren S r a K k ok be endim.
Click to Replay
Figen Jan 26, 2022 - 05:35 AM
Ger ek insan bulmak isterseniz Sabahattin Ali okumal s n z Buz tutmu insanl yumu atmak isteyen,s n rlar sevmeyen Alinin her hikayesi bize bizi yans tmakta.hayatin durdurulamaz ak na ba kald ran da o.Bu d nyada ba ka t rl de ya an r g stermek isteyen de o S r a k k n son c mlesi ile yazar imzas n atm
Click to Replay
Fatih A. Jan 26, 2022 - 05:35 AM
yk lere bay ld m, masallar bayd
Click to Replay
Onur B Jan 26, 2022 - 05:35 AM
The book was fascinated Don t assume the book consisted with short stories, All of are is very deeply Especially, Murderer Osman, freckled, kidney, decollement, ambulance, story of irince, the wolf and the lamb, a love tale, One ironic story about lamb and one other ironic story about special mansion Highly recommended.
Click to Replay
Filiz Jan 26, 2022 - 05:35 AM
Tek kelimeyle bir basyapit Toplumdaki aksakliklar,insanin ic acitan yurek burkan yuzu ancak bu kadar yalin bir o kadar da carpici bir dille resmedilebilirdi.Resim diyorum cunku kitap okumanin da otesinde insan ve toplum temali bir sergiye gitmis gibi oldumSabahattin Ali erken yasta oldurulmeseydi kim bilir daha ne basyapitlara imza atip toplumun hangi yonlerine ayna tutacakti,toplumumuz adina cok buyuk bir kayip.Baska hazin olan durum ise 1940li yillarda yazilan bu oykulerin gercekligini hala yi [...]
Click to Replay
Hande Dilbaz Jan 26, 2022 - 05:35 AM
Her hikayesi guzeldi ve G n m zden birseyler ta yordu zellikle S r a K k, B brek ve irkince hikayelerini ok be endim Sak n tepenize bir s r a k k kurmay n z Ama g n n birinde nas lsa b yle bir s r a k k kurulursa, onun y k lmaz , devrilmez bir ey oldu unu sanmay n En heybetlisini tuzla buz etmek i in be kelle f rlatmak yeter.
Click to Replay
Hüseyin Çötel Jan 26, 2022 - 05:35 AM
Birbirinden g zel yk lerle dolu keyifle okunacak bir kitap, uzun s redir irkette can m s k ld nda hikaye hikaye okurum diyodum bitirmek bu 2016 n n son g n neymi irkince hikayesi sahip oldu umuz b t n de erleri nas l kaybetti imize dair efsane bir hikayeyken birden irkince nin irince oldu unu reniyoruz irincenin tarihiyle ilgili bir kitap okumak art oldu
Click to Replay
Emre Han Ata Jan 26, 2022 - 05:35 AM
Sabahattin Ali nin yk c l n vmeye gerek yok Buyurun keyifle okuyunuz.Ayr ca dostum Selim G nc n n Yasaklar n Dayan lmaz Cazibesi T rk Edebiyat nda Sans r ve Yasak zleri adl yaz serisinde incelemesini de okuman z tavsiye ederim.yazikovani 2016 03 13
Click to Replay
Simay Jan 26, 2022 - 05:35 AM
Kitaptaki Bahtiyar K pek adl hikaye, Sabahattin Ali nin neden hep ac hikayeler, dertli insanlar anlatt n ok g zel a kl yor Gene sadeli i ve ger ekli iyle etkileyen hikayelerle dolu bu kitap Kitab n sonundaki birka masal, zellikle de S r a K k, lkenin h l d zen de i tiremedi inin, d zelemedi inin 1945 y l ndan kalan bir kan t.
Click to Replay
Duygu Sevimli Çeltik Jan 26, 2022 - 05:35 AM
Sabahattin Ali nin yk c l ne ve sembolik g ndermelerine hayran kald m En be endi im ve etkilendi im yk s Cankurtaran oldu K rk mantolu madonna dan ok daha iyi bir kitap olmu bence.
Click to Replay
Beste Jan 26, 2022 - 05:35 AM
sabahattin ali kitaplar n n her zamanki g zelli iyle yaz lm keyifle okudum.
Click to Replay
Orhun Kayaalp Jan 26, 2022 - 05:35 AM
Yaz l na g re kronolojik s raland nda son yk kitab Sabahattin Ali nin ve i lerinde en toplumsal ger ek i olan da bu Di erlerinde oldu u gibi trajedilere odaklanan yk lerde dahi karakterlerin i inde ya ad toplumun ki bug n bizim de i inde ya ad m z toplumdur bu toplum d zeni zerine d nd r yor.Okuyup da ayn d zenin, kendisini enayi yerine koydu unu d nmeyenin akl ndan phe ederim.Hikayeler i erisinde ne kanlar s ralamak gerekirse Portakal, Cankurtaran, irkince ve Bahtiyar K pek.Ayr ca kitab n sonun [...]
Click to Replay

Leave a Comment

Name
Email
Your Comment
Sırça Köşk By Sabahattin Ali [PDF] Sırça Köşk | by Ó Sabahattin Ali - Sırça Köşk, S r a K k Ni in hep ac eyler yazay m Dostlar yufka y rekli dostlar bundan ho lanm yorlar Hep k t sakat eyleri mi g receksin diyorlar Hep a lardan plaklardan dertlilerden mi bahsedeceksin Geceleri gazete sa

Share this article...
  • [PDF] Sırça Köşk | by Ó Sabahattin Ali
    292 Sabahattin Ali
Sırça Köşk